Vedtægter for Klovborg Antenneforening

Marts 2022.

§1
Foreningens navn er Klovborg Antenneforening. Dens hjemsted er Klovborg by.
§2
Foreningens interesseområder er at varetage borgernes ønsker og behov for modtagelse af
fjernsynsprogrammer samt bredbånd gennem et fællesanlæg i Klovborg by, i det omfang det er
teknisk og økonomisk muligt.
§3
1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over
for medlemmerne at:
a) modtage og distribuere danske og udenlandske fjernsynskanaler
b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission
c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af
transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.
3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller
sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
4. Foreningen ønsker at dække Klovborg lokal-område med sit bredbåndskabelanlæg.
(med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne
anlæg.)
§4
1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet
foreningens bredbåndskabelanlæg, er automatisk medlem af foreningen.
2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære
sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og
under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.
I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle
udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen skal betales af de(t)
nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger
af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder skal
udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.
3 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget
af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem
ekskluderes, skal medlemmet afbryde sin tilslutning til anlægget.
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
§5
For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og
kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejeren at meddele bestyrelsen lejernes navne og
adresser.
Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt blive
tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til
etablering af tilslutningen.
Vedtægter for Klovborg Antenneforening
§6
Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden
betaling fra foreningens side.
Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre
forbindelseskabler, forstærkere og standere, på anlægget samt på egen grund.
Såvel som andre personer der forvolder skade på anlægget vil blive draget til ansvar.
Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen, og udbedringer må kun udføres jvf.
kontrakts ordlyd, af installationsfirmaet.
§7
Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 1 måneds skriftligt varsel d. 30/6 eller 31/12.
Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende
medlems andel af foreningens samlede gæld uden korrektion for aktiver opgjort efter det regnskab,
der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen. Beløbet forfalder til betaling senest en måned efter
afholdelse af den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes.
§8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§9
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles senest 14 dage
før ved annoncering på foreningens hjemmeside samt i et lokalt medie.
På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter:
l) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse budget.
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant(er)
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
8) Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenen, skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§10
1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med otte dages varsel.
2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat
begæring med angivelse af dagsorden fra 25% af medlemmerne senest 3 uger efter at en
sådan begæring er modtaget.
Vedtægter for Klovborg Antenneforening
§11
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid
lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering
for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand
tæller for et medlem og har således stemmeret.
I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at
udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at man er lejer i en ejendom,
der er tilsluttet anlægget.
Herudover har udlejeren en stemme. Som udlejer kan en person som juridisk medlem kun afgive
een stemme, uanset det antal lejemål, han råder over i foreningens forsyningsområde.
Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. Et medlem kan ved skriftlig
fuldmagt afgive stemme for et - og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten
straks efter dennes valg.
§12
Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 og maksimum 7 medlemmer der vælges for to år
ad gangen, således at der højest er 4 fra bestyrelsen på valg ved den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens virksomhed.
Udover bestyrelsen vælges der op til to suppleanter for et år ad gangen, samt en revisor for to år og
en revisorsuppleant for et år.
Der kan ydes honorar til bestyrelsen.
§13
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens øvrige
medlemmer. Ved køb og salg af fast ejendom, pantsætning eller øvrige låneoptagelser kræves dog
underskrift af den samlede bestyrelse.
§14
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue
eller gæld.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er
udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den
programvirksomhed, der formidles via foreningens kabelanlæg.
§15
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling
godkendes kontingentet, som er fastsat af bestyrelsen.
Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan
finde sted, når revisoren ønsker det.
§16
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens
kasse, kan bestyrelsen lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at
betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for genindkobling
til anlægget.
Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.
Vedtægter for Klovborg Antenneforening
§17
Fællesantenneanlægget samt tilslutningerne ejes af foreningen.
§18
Sælger eller fraflytter et medlem sin ejendom, kan medlemmet overdrage rettigheder og
medlemsforpligtelser til den nye beboer/ejer, mod at denne overtager den tidligere affattede
kontrakt.
Således at forstå, der skal foreligge en kontrakt underskrevet af den nye ejer/lejer.
(Lejer i det tilfælde at det er en lejer der tegner for medlemskabet. Jvf. §5.)
En sådan overdragelse skal meddeles foreningen, da intet medlem kan overdrage medlemskabet til
en anden, hvis ikke tilslutningsafgiften og forfaldne kontingenter er betalt.
Foreningen har ret til at afbryde forbindelsen til anlægget dersom ovenstående forhold ikke er
opfyldt.
Et medlem kan ikke medtage tilslutningen, eller forlange nogen form for tilbagebetaling fra
foreningen, da tilslutningen følger ejendommen.
§19
Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen
finder nødvendigt.
§20
Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget
eller dele heraf. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens
love og vedtægter kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.
§21
Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes
installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstanden og af, at installationerne
svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.
§22
Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være
nødvendige for den enkelte husstand. Den tilsynsførende fra foreningen og reparatører har til enhver
tid mod legitimation adgang til installationerne.
§23
Bestyrelsen kan vælge en tilsynsførende blandt dens medlemmer, der skal forestå vedligeholdelsen.
Den tilsynsførende er på bestyrelsens vegne, ansvarlig for at tilsyn og kontrol af anlægget foretages.
Den tilsynsførende modtager reklamationer fra medlemmer, og formidler disse videre til
installationsfirmaet, og følger op på at evt. fejl bliver rettet.
Vedtægter for Klovborg Antenneforening
§24
Bestyrelsen i samråd med installationsfirmaet kan beslutte at igangsætte udvidelsen af anlægget til
nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.
Bestyrelsen har myndighed til at foretage udvidelser og ændringer i bredbåndsanlægget, selvom
handlingen kræver anskaffelse af udstyr, ændringer eller ombygning af anlægget.
Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som
forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af
kommende ændringer.
Foreningen har pligt til at sikre en alsidighed ved programvalg.
§25
Tilslutningsafgift, tvangslicens og andre afgifter udover det normale årlige medlemsbidrag skal
ligesom medlemsbidraget indbetales på foreningens konto.
§26
Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at
foreningen skal indgå i en anden forening. Anlæg i denne sammenhæng inkluderer ikke masten på
mat.nr. 3ck Gribstrup by, Klovborg. Rettighederne herfor overdrages til en lokal forening efter
generalforsamlingens beslutning i forbindelse med ophør. Ændringer af nærværende vedtægter skal
ske ved generalforsamling og kræver, at 1/2 af foreningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de/
fremmødte stemmer herfor.
Er 1/2 af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling,
der skal afholdes senest 5 uger efter.
På den ny generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede
stemmer.
Samme procedure gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
Fremkommer der efter foreningens opløsning et positivt provenu, skal det anvendes til lokale
formål efter generalforsamlingens beslutning.
§27
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.
Godkendt af generalforsamlingen den 23. Marts 2022.

Service Telefon

Support og fejlmeldinger

  • Fejl på TV - Tlf.: 4332 4700
  • Internet - Tlf.: 7070 4040
  • YouSee Boks - Tlf.: 7070 4070
  • Bland selv - Tlf: 7070 4070
Korrekt mailopsætning

Ugående server:
asmtp.foreningsmail.dk 
Port: 587 med TLS kryptering

Indgående server:
pop3.foreningsmail.dk 
Port: 995 med SSL kryptering

Opsætning af TV
Frekvens : 450000 Khz
NetværksID : Ny NetID
Identifikation : 64 QAM
Symbol Rate : 6875
 
Hjælp til opsætning af
Få driftinfo fra

Fejlmeld til  
Dansk Kabel TV.

Se drift info på din adresse
YouSee.

YouSee driftsinformation
e-mail og sms

Få foreningen på din mobil (Søg på TUKNET)
Digitale nyheder til dit TV

Klik på din tv-pakke og få det fulde overblik over al den nye underholdning, du får

 Grundpakken Grundpakke med tv-boks
Mellempakke Mellempakke med tv-boks
Fuldpakke Fuldpakke med tv-boks